Về bài thơ lên Đồng của Cụ Trần Tế Xương

Tú Xương đã viết 1 bài thơ “ Lên đồng ” :

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng
Một lúc lên ngay sáu bảy ông
Sát quỉ, ông dùng thanh kiếm …gỗ,
Ra oai, bà giắt cái …khăn hồng.
Cô giương tay ấn, tan tành núi,
Cậu chỉ ngọn cờ cạn rốc sông.
Đồng giỏi sao đồng không giúp nước ?
Hay là đồng sợ súng thần công ?

Phản hồi bài thơ của Tú Xương :

Chẳng ai vẽ được sự lên đồng
Năm tòa Quan Lớn gọi Tôn Ông
Sát quỉ, Tôn Ông dùng thanh kiếm Thánh
Ra oai, Chầu Bà Chiếu Hào Quang.
Cô giương tay ấn, ban Gia lộc ,
Cậu chỉ ngọn cờ trăm nhà vui .
Đồng giỏi nhưng không thể giúp nước ?
Vì Đồng còn dở việc cứu dân!!

gửi cụ Tú Xương

Thiên sinh tạo hoá phép ảnh đồng
Hội đồng quan lớn hiệu tôn ông
sát quỷ hô thần thanh kiếm thánh
ra uy tạo gió phép hô phong
Cô ra tay cứu bao người sống
cậu ứng phép thần đục hoá trong
ai bảo là đồng khônggiúp nước
âm phù dương trợ chẳng kể công

Next Post

Biểu tượng của các chữ-số Do Thái

T2 Th3 26 , 2018
Nền tảng của một trong những truyền thống tư tưởng quan trọng nhất của nhân loại. I) Chín chữ đầu trong bảng chữ-số Do Thái ở trên, là chín nguyên lỳ, nhưsau : ALEPH , số một, là nguyên lý “Sống – Chết”, không thể nghĩ bàn, của hiện hữu […]