Đăng bởi Để lại phản hồi

Đức Phật Đã Giác Ngộ còn bị chi phối bởi quy luật nhân quả Không?

VẤN: Ngày rằm tháng tư, Phật tử mừng ngày Đức Phật Đản Sanh. Con thắc mắc nếu đã là một vị Phật giác ngộ tại sao lại có đản sanh và có niết bàn. Vậy Đức Phật làm chủ việc sanh tử ở đâu mà còn có sự sống và chết. Nếu đã là một bậc giác ngộ vậy Đức Phật có còn bị quy luật nhân quả chi phối không? Con xin cảm ơn Sư rất nhiều.

ĐÁP:

Phật là bậc giác ngộ giải thoát, làm giáo chủ cõi Ta bà, tức là Phật làm chủ được thế giới sanh tử của tự thân và tha nhân. Vì thế khi Đức Phật thị hiện vào đời độ sanh luôn có 3 thân, một là Pháp thân tức là thân bất sanh bất diệt, hai là thân trang nghiêm (báo thân), ba là ứng hóa thân, thị hiện vào thế giới loài người có mang thân quả báo.

Ba thân:

1/. Một là pháp thân: thân thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là thân giáo pháp, là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp thân được xem chính là thân Phật pháp như Phật Thích Ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Có chúng sanh, thì có pháp Phật vào đời, có pháp Phật vào đời thì có Phật thị hiện vào đời, thân thị hiện đó gọi là pháp thân.

Trong kinh Niết Bàn, phẩm Như Lai Thường Trụ, nói về pháp thân Phật ở một dạng khác, Phật dạy: “Như Lai là thường trụ, Như Lai không từ đâu đến đây mà cũng không đi về đâu cả, Như Lai không có sanh ra trong cung vua Tịnh Phạn, cũng không có nhập Niết Bàn nơi thành Câu Thi Na, dưới cây Sa La… mà Như Lai là thường trụ”.

Như Lai vì chúng sanh mà thị hiện vào đời có sanh ra trong cung vua Tịnh Phạn, có nhập Niết Bàn nơi thành Câu Thi Na, thân Như Lai là thân trí tuệ vượt ngoài tam giới, là thân bất sanh bất diệt.

2/. Hai là báo thân, cũng được gọi là thọ dụng thân, “thân của sự thụ hưởng công đức”: chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ Tát mà hoá hiện cho thấy. Cũng vì vậy mà có lúc được gọi là thọ dụng thân, là thân hưởng thụ được qua những thiện nghiệp đã tạo. Báo thân thường mang ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của một vị Phật.

3/. Ba là ứng thân, cũng được gọi là ứng hoá thân hoặc là thân Phật hiện diện trên Trái Đất. Ứng thân do báo thân chiếu hiện, dựa trên lòng từ bi và có mục đích giáo hoá chúng sanh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của già chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có thần thông như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi chết, Ứng thân tự tiêu diệt.

Kinh Trung bộ, số 4, Phật dạy: “…vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người… mà Đức Phật thị hiện vào đời”. Vì vậy Đức Phật là bậc giải thoát sanh tử luân hồi, làm chủ được dòng đời, tự tại ra vào thế giới sanh tử luân hồi.

Phật mang thân ứng dụng có quả báo:

Tuy nhiên đứng về gốc độ Đức Phật lịch sử, có sanh thân ứng dụng vào đời, Đức Phật Thích ca vì chư Sa môn, vì chúng sanh trong thế giới Ta bà mà thị hiện mang thân tứ đại sanh ra trong cung vua: có cha là Tịnh Phạn Vương, mẹ là Hoàng hậu Ma Da, lớn lên có gia đình, đăng quang làm hoàng thái tử, đến khi giác ngộ, trốn gia đình xuất gia tầm đạo, thành đạo với danh hiệu là Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, có tha tâm thông biết việc quá khứ, có thiên nhãn thông thấy biết việc vị lai, đi hành đạo đến 80 tuổi nhập Niết Bàn.

Đấy là thân thị hiện trong thế giới sanh tử, nhưng giác ngộ và làm chủ được thế giới sanh tử luân hồi; không khổ đau oằn ọai như mọi người, làm chủ được môi trường, điều phục những người hung ác như Thiện Tinh Tỳ kheo trong Kinh Niết Bàn, Đề Bà Đạt Đa trong kinh Kinh Đại Bảo Tích để lại cho chúng ta thấy những vị nầy luôn luôn có tâm ý, hành động chống phá Đức Phật, làm hại Phật, hại thân Phật ra máu, hay một tướng cướp Ương Quật Ma La cầm gươm chém Phật nhưng Ngài vẫn điềm nhiên tọa thị, tha thứ những lỗi lầm của họ. Cuối đời Đức Phật vẫn thọ ký cho họ thành Phật, như Đề Bà Đạt Đa thành Phật là Thiên Quang Vương Như Lai

Chuyện nhân quả:

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, phẩm Đăng Kiến, nói: Tại kinh thành Ca Tỳ la vệ quá khứ, có một cái hồ lớn, nhân mùa nắng hạn, cá mắc cạn, dân trong thành thi nhau bắt cá để ăn, trong đó có con cá lớn đang chờ chết. Từ xa có một chú Bé độ 13 tuổi, ăn chay trường đứng xem người bắt cá, chú Bé nghịch lấy cây gỏ lên đầu cá lớn, nhưng không chết…

Thành Ca Tỳ La vệ ở hiện kiếp, Bồ tát Sĩ Đạt Ta sanh ra trong cung vua Tịnh Phạn, đi tu và thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngày nọ có vị Hoàng Thái tử Lưu Ly, nước Kiều Tát La, mới 8 tuổi, con của vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi Phu Nhân, thuộc bà con bên ngọai của Đức Thích Ca đến thăm nước Ca Tỳ La vệ; vì tuổi nhỏ chưa biết sự tôn kính Đức Phật, nên có nhảy lên kim cang tòa của Đức Phật ngồi, lính cận vệ của Nhà Vua bảo: “xin Hoàng thái tử không nên leo lên tòa ngồi của Phật vì Đức Phật là bậc tôn kính, xin ngài hãy leo xuống…” – Hoàng thái tử Lưu Ly tức giận tại sao mọi người không cho Ngài ngồi trên đó, Ngài nghĩ ta cũng xứng đáng ngồi trên đó chứ!

Đến khi khôn lớn, Hoàng Thái tử Lưu Ly, soán ngôi Vua cha lên ngôi báu gọi là Vua Lưu Ly, Nhà Vua nhớ lại lúc nhỏ đến quê ngọai Ca Tỳ La vệ bị làm nhục, nên cất binh đánh nước Ca Tỳ La vệ của Vua Tịnh Phạn, Vua Lưu Ly cho bắt hết dân trong thành thuộc dòng họ Thích đem giết, bỏ vào một hố lớn, có người vẫn còn sống nằm dưới hố rên rỉ! Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn nhìn thấy dòng họ Thích của Đức Phật bị nạn như thế, xin đi cứu hộ, can ngăn Vua Lưu Ly dừng tay giết dòng họ Thích của Đức Phật. Nhưng khi đi đến nơi mọi người đã chết, không cứu được.

Đức Phật dạy: Đó là quả báo của Ta và dòng họ Thích, ngươi bảo các người dòng họ Thích không nên đánh lại nước Kiều Tát La của Vua Lưu Ly!

Đức Phật dạy: Tiền thân Vua Lưu Ly là “cá lớn lúc đang mắc cạn, bị ta gỏ lên đầu 3 lần”, lính của Vua Lưu Ly là số “cá bị mắc cạn”, dân trong thành bắt cá ăn lúc bấy giờ, nay là dân dòng họ Thích, chú Bé 13 tuổi nay là Ta: Thích Ca Mâu Ni, do Ta có gỏ lên đầu “cá lớn” ngày trước, nên lúc Vua Lưu Ly đánh giết dòng họ Thích, Ta bị nhức đầu…

Trong bản kinh tạng Trung Bộ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phật dạy: “Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp… Ta nhớ rằng: Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây… Như vậy Ta sẽ nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết”.

Đức Phật thị hiện trong cuộc đời, tại đất Ấn Độ cổ là để giải thoát những khổ đau oằn ọai của chúng sanh, xóa tan những giai cấp bốc lột lẫn nhau, hận thù chém giết lẫn nhau của con người… đây là nguyên nhân chủ yếu Phật độ đời, thị hiện vào đời, chấp nhận cuộc sống có tử sanh, sanh tử theo quy luật nhân quả thời gian.

HT Thích Giác Quang

Đăng bởi Để lại phản hồi

Cực phẩm đệ nhất chốn dân gian

Hương Tâm Linh được sản xuất từ cây cỏ, thảo mộc thiên nhiên. Những sản phẩm Hương thơm Tâm Linh được người tiêu dùng đánh giá xem là một liệu pháp nhằm giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi, đem lại những góc bình yên, tĩnh lặng và xua tan đi những căng thẳng, áp lực.

Chất lượng Hương Tâm Linh luôn tạo cảm giác nhẹ nhõm, khỏe khoắn sau mỗi lần sử dụng, sự khác biệt về cảm nhận chính là thứ khách hàng luôn nhớ về Hương Tâm Linh.

Công thức sản xuất nhãn hiệu Hương Tâm Linh truyền thống phát triển với hàng nghìn năm tuổi và là 1 nét văn hóa của người Việt cổ. Người Việt cổ đã tìm thấy tinh dầu thơm ở các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ, nhựa trong những cánh rừng nguyên sinh. Mỗi bộ phận có một mùi hương đặc biệt, có mùi hương tươi mát, dịu ngọt giúp tăng cảm giác tích cực, vui vẻ và hứng khởi trong cuộc sống, có mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng giúp thanh lọc không khí, cho không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp cho cả người già, trẻ em.

Không phải loại thảo mộc nào cũng có tính chất giống nhau. Có loại tỏa hương trong điều kiện nhiệt độ cao, có loại tỏa hương điều kiện nhiệt độ thấp, có loại lưu hương rất lâu trong không khí, cũng có loại chỉ vài giờ là bay mất. Bởi thế, người thợ sản xuất Hương Tâm Linh phải hòa trộn nhiều loại thảo mộc lại với nhau, tận dụng những ưu khuyết của các nốt hương để tạo thành cực phẩm.

Những hãng sản xuất tinh dầu thơm của các nước phát triển như Pháp, Mỹ, Ý, Nhật, Hàn.. ..vv đã điều chế ra được hầu hết hương thơm tổng hợp từ rượu, aldehyde, ester…bắt chước các mùi hương tự nhiên;  mùi hương liên quan đến ký ức và cảm xúc như mùi mưa mùa xuân, mùi biển…

Tuy nhiên, dù đã rất nhiều lần các hãng Hương nước ngoài đến Việt Nam mua mẫu Hương Tâm Linh để phân tách  trong phòng thí nghiệm nhưng đều không có kết quả. Có thể nói mùi hương Tâm Linh là mùi thơm duy nhất trên thế giới hiện nay không thể sao chép.

Hương Tâm Linh là Cực phẩm đệ nhất chốn dân gian của người Việt xưa truyền lại cho đến nay, kỹ thuật hòa trộn hơn 40 loài thảo dược quý hiếm mang đến mùi thơm tinh tế và độc đáo, tạo nên Hương Tâm Linh huyền thoại. Ai đã có được cơ hội trải nghiệm sản phẩm Hương Tâm Linh đều có chung một mong muốn đó là mua thật nhiều hàng về dùng dần.
Đăng bởi Để lại phản hồi

Nguồn gốc và văn khấn cúng tết Đoan Ngọ (Ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch)

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thông tin về nguồn gốc, ý nghĩa tết Đoan Ngọ. Ngoài ra chúng tôi cũng gửi tới mọi người mẫu Văn khấn Tết Đoan Ngọ được sử dụng tiến hành cúng vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng năm Âm lịch (tết Đoan Ngọ) hàng năm. Dưới đây là văn cúng tết Đoan Ngọ mà nhà nhà nên biết.

Ý nghĩa Tết Đoan Ngọ

Tết Đoan Ngọ là lễ tết lớn của người Việt Nam được tiến hành vào chính giờ Ngọ giữa trưa ngày mồng 5 tháng năm Âm lịch hàng năm. Người xưa quan niệm rằng: Trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hoá thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở gây nguy hại cho con người. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày 5/5 Âm lịch nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này.
Văn khấn cúng tết Đoan Ngọ (Ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch)
Hoa quả không thể thiếu trong lễ cúng tết Đoan Ngọ
Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp vào ngày 5/5. Cách trừ sâu bọ trong người như sau: mọi người sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một quả trứng vịt luộc. Rồi bước chân ra khỏi giường ăn một bát rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết.
 • Sắm lễ cúng tết Đoan Ngọ

  Ngày Tết Đoan Ngọ còn gọi là ngày Giết Sâu Bọ. Mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ gồm:
  – Hương, hoa, vàng mã
  – Nước
  – Rượu nếp
  – Các loại hoa quả.
  + Mận
  + Hồng xiêm
  + Dưa hấu
  + Vải
  + Chuối…
  Văn khấn cúng tết Đoan Ngọ (Ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch)-1
  Món ăn cho ngày Tết Đoan Ngọ
 • 3

  Văn khấn, văn cúng Tết Đoan Ngọ

  Văn khấn cúng tết Đoan Ngọ 1
  Văn cúng tết Đoan Ngọ
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
  – Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
  – Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ Tỷ)
  Tín chủ chúng con là:…………
  Ngụ tại:…………………………..
  Hôm nay là ngày Đoan Ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án.
  Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
  Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…………………, cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
  Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.
  Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Trên đây là bài văn cúng Tết Đoan Ngọ bạn có thể tham khảo và sử dụng trong ngày lễ này tại gia đình. Ngoài ra, trong ngày Tết đoan ngọ, người ta không thể thiếu được các món ăn đặc trưng riêng cho ngày tết này như thịt vịt, cơm rượu nếp, bánh tro chấm mật…
Đăng bởi Để lại phản hồi

Hương sạch Tâm Linh chinh phục thị trường xuất khẩu dựa 5 nguyên tắc kinh điển.

1) Nguyên tắc Một con chim trong tay hơn hai con chim trong bụi

Khi doanh nhân thành công nhân quyết định xây dựng một sự nghiệp kinh doanh mới, họ phải bắt đầu với những phương tiện sẵn có. Bạn phải chơi loại bài nào? Điều đó không phải là vấn đề nếu họ chơi tốt hay chơi tồi. Nếu bạn có những gì mình cần.

Phương tiện bạn dùng để bắt đầu là:

 • Bạn là ai – cá tính của bạn. Bạn là người sống nội tâm hay hướng ngoại, một gã dễ chịu hay một người phiền phức? Một người cầu toàn như Steve Jobs hay một người xuề xòa như Mogens Thomsen?
 • Bạn biết gì – kiến thức bạn học trong trường, kinh nghiệm bản thân, những hoạt động vào thời gian rảnh rỗi và kiến thức từ sách vở, YouTube
 • Bạn biết ai – gia đình, bạn học, đồng nghiệp vũ và ai đó mà bạn chưa gặp

2) Nguyên tắc Lỗ ở mức độ cho phép

Người ta hay nói rằng doanh nhân thực sự thường đưa ra những quyết định mạo hiểm lớn trong kinh doanh – hoặc là để thu về một khoản lời lớn hoặc là một khoản lỗ lớn. Tuy nhiên, hầu hết doanh nhân thành công đều hạn chế được các rủi ro bằng cách hiểu được họ có thể chịu được lỗ ở mỗi giai đoạn, thay vì tìm kiếm những thương vụ “được ăn cả, ngã về không”.

Thay vì vay tiền để sản xuất đồng thời 10 sản phẩm, họ sản xuất một sản phẩm, sau đó bán đi, kiếm tiền, và sản xuất sản phẩm thứ 2.

3) Nguyên tắc Hợp tác (theo trò chơi Crazy Quilt)

Khi một doanh nhân thành công không có đủ nguồn lực cần thiết, anh ta sẽ tìm kiếm các đối tác. Anh ta sẽ tham gia rất sớm vào các liên doanh xem đó như là cách để lấp đầy những khoảng trống và giảm bớt rủi ro. Đối tác có thể là gia đình, bạn bè và những người anh ta gặp gỡ trong quá trình làm việc hay chủ định tìm kiếm vì những mục đích chiến lược.

4) Nguyên tắc Nước chanh

Một doanh nhân thành công biết rằng không ai biết trước về tương lai và trong một giây phút nào đó mọi thứ có thể thay đổi. Thay vì lập kế hoạch cho các trường hợp xấu nhất anh ta học cách thích nghi với những thay đổi và vẫn nỗ lực mà không nản lòng.

Thông thường, một sự cố bất thường có thể được xử lý trong công ty của bạn và được sử dụng làm bàn đẩy cho những đột phá và sản xuất ra các sản phẩm tốt hơn.

Người Mỹ sử dụng thuật ngữ “Make Lemonade” (pha nước chanh), khi đối mặt với một tình huống xấu. Nghĩa là, bạn phải tìm ra giải pháp tốt nhất nếu bạn bất ngờ phải đối mặt với một quả chanh chua không thể ăn được. Giải pháp có thể là vắt quả chanh với đường và làm một cốc nước chanh đường ngọt mát.

5) Nguyên tắc Phi công trên máy bay

Hầu hết mọi người đều muốn làm chủ cuộc sống của họ; Các doanh nhân thành công cũng vậy. 4 nguyên tắc khác thường được sử dụng để giúp tăng mức độ làm chủ cuộc sống của một doanh nhân.

Khi bạn làm việc dựa vào chính nguồn lực của bạn, bạn sẽ phải hợp tác với những người mình đã chọn, không đầu tư nhiều hơn mức có thể kiểm soát và xem những chướng ngại như những cơ hội để thành công. Khi làm việc theo cách này bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để làm chủ cuộc sống của chính mình.

Hoặc ít nhất là có cơ hội tốt hơn so với khi bạn phải quản lý các nguồn lực được kiểm soát từ bên ngoài.

Nguyên tắc này có thể được mô tả giống như khi bạn là phi công trên chính những chiếc máy bay của mình (doanh nghiệp của bạn). Bạn quyết định hành trình và lái chiếc máy bay ra khỏi những mối nguy hiểm cận kề, vòng qua sấm sét, những đám mây mù và cát bụi. Bạn không bao giờ được bay cao hơn mực bay mà bạn có thể tìm được không gian hạ cánh an toàn.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Lắng nghe và làm theo tiếng gọi của trái tim, bí quyết trở nên vĩ đại.

Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bạn từ đâu đến hay bạn đang làm gì trong cuộc sống này thì tất cả chúng ta đều có chung một mục đích muốn hướng đến, đó là “khao khát sự thành công”.

Mỗi quan niệm thành công của mỗi người là khác nhau. Có người mong muốn sự thành công cùng những người yêu thương, song cũng có người chỉ hướng đến danh vọng, tiền tài và vật chất. Chúng ta hãy tìm hiểu suy nghĩ và hành động của những người thành công dưới đây để khám phá con đường thành công cho chính mình.

1. Làm những điều mình thực sự đam mê

Oprah Winfrey – người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi cho biết: “Bạn biết rằng, bạn đang bước đi trên con đường đến thành công nếu bạn làm công việc của mình mà không màng đến việc trả công.”

2. Học cách cân bằng cuộc sống

Phil Knight – Giám đốc điều hành của hãng thời trang và dụng cụ thể thao Nike Inc: “Sự đối lập luôn hiện hữu giữa công việc, kinh doanh và cuộc sống cá nhân, gia đình; như một trận chiến liên tục giữa hòa bình và hỗn loạn. Bạn không thể làm chủ và cả hai cũng sẽ đều bị ảnh hưởng. Có một kế hoạch cuộc đời rõ ràng và khéo léo trong mọi hoàn cảnh sẽ là chìa khóa giúp bạn có được hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.”

3. Không sợ thất bại

Henry Ford – người sáng lập hãng xe Ford Motors: “Sự thất bại đơn giản là cơ hội để bạn bắt đầu lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ làm tốt hơn.”

“Sự thất bại đơn giản là cơ hội để bạn bắt đầu lại một lần nữa, lần này chắc chắn sẽ làm tốt hơn.”

4. Kiên quyết và kỷ luật với chiến lược để thành công

CEO HƯƠNG TÂM LINH đời thứ nhất – người sáng lập ra nhãn hiệu Huyền Thoại Hương Tâm Linh: “Tôi đã đặt quyết tâm rằng, tôi sẽ làm tốt nhất những mục tiêu đề từ việc đơn giản nhất, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc cũng sẽ không thể ngăn cản được kế hoạch mà tôi đã vạch ra. Và không rõ tôi đã bắt đầu làm điều đó từ bao giờ, nhưng tôi đã giành được chiến thắng bởi nó.”

5. Hãy là con người của hành động

Nhà thiên tài toàn năng Leonardo da Vinci: “Tôi thấy rằng những con người thành công hiếm khi ngồi yên và chờ đợi may mắn sẽ đến với mình. Họ hành động với mục tiêu và tâm huyết, họ làm chủ vận mệnh của chính mình.”

6. Hạn chế bất đồng

Theodore Roosevelt – Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ: “Nguyên tố quan trọng nhất trong công thức của sự thành công chính là khả năng hiểu và giao tiếp với nhiều loại người, cùng nhiều loại tính cách khác nhau.”

7. Không ngại đưa ra những ý tưởng mới

Nhà văn Mỹ nổi tiếng, Mark Twain: “Những nhà phát minh vĩ đại thường được coi là những kẻ lập dị, cho đến lúc mọi người phải ồ lên khi thấy ý tưởng của họ trở thành hiện thực.”

8. Tin vào chính bản thân mình

Ông chủ của nền công nghiệp phim hoạt hình Walt Disney: “Nếu bạn có một ước mơ, hãy hành động ngay vì rất có thể bạn sẽ thực hiện được nó.”

9. Luôn suy nghĩ tích cực

Thomas Jefferson: “Không điều gì có thể ngăn cản một con người có thái độ đúng đắn từ việc đạt được mục tiêu của mình, và không điều gì trên hành tinh này có thể giúp họ thành công với thái độ sai lệch.”

10. Đừng để sự bất mãn làm nhụt chí

Abraham Lincoln: “Hãy gỡ bỏ xuống những chán nản đang bào mòn động lực của bạn, và khi đó, chắc chắn bạn sẽ thành công.”

11. Làm việc chăm chỉ

JC Penney – người sáng lập tập đoàn JC Penney: “Chừng nào bạn chưa thực sự làm hết khả năng của mình trong công việc và vượt trội hơn những người khác, bạn sẽ chưa thể sẵn sàng cho những vị trí cao cấp.”

12. Dũng cảm và dám theo đuổi hoài bão

Steve Jobs – đồng sáng lập của Apple: “Hãy lắng nghe và làm theo tiếng gọi của trái tim và trực giác mách bảo. Khi đó, bạn sẽ có thể nhận ra điều thực sự ý nghĩa để bạn theo đuổi miệt mài trong cuộc đời. Những thứ khác chỉ là thứ yếu.”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Linh khí đất trời và trầm tích văn hoá của quê hương

Hương Tâm Linh nức tiếng khắp cả nước. Linh khí đất trời và trầm tích văn hoá của quê hương xứ sở được kết tinh, hội tụ trong Hương Tâm Linh.

HƯƠNG TÂM LINH  với niềm tự hào về quê hương xứ sở và khát vọng vươn ra thế giới, đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao từ thuốc nam, thuốc bắc, các loại thảo dược quý hiếm. Hương Tâm Linh với nhiều dòng sản phẩm: Nhang tăm, Nhang không tăm, Nhang vòng, Nhang nụ, Nhang tháp… Hương trầm Tâm Linh phấn đấu trở thành địa chỉ cung cấp các sản phẩm hương trầm  hàng đầu tại Việt Nam và tiến tới hội nhập thị trường Quốc Tế.

Để được tận hưởng hương thơm kỳ diệu, tuyệt vời của Hương Trầm Tâm Linh, nhất là vào những dịp đại lễ, giỗ tết, đón xuân (Xuân về có đủ trăm hoa / Mùi trầm hương Tâm Linh thiếu, vẫn là chưa xuân), Quý  khách hãy đến với Hương Tâm Linh .

Các sản phẩm của Hãng còn mang một quan niệm triết lý nhân sinh: tượng trưng cho sự giao hòa giữa Trời – Đất – Người , như một chiếc cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất. Chính vì vậy, mỗi nén nhang thơm là một nét văn hóa thiêng liêng, là hình ảnh Quê hương của bao
người dân Việt. Đó cũng sẽ là món quà quý giá, đầy ý nghĩa để quý khách gửi đến gia đình, họ hàng, người thân, bè bạn gần, xa…

HƯƠNG TÂM LINH luôn chú trọng đến việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo và nét phá cách độc đáo cho dòng sản phẩm nhang với nhiều mẫu mã đa dạng. Luôn lấy chữ “Trung thực – Thật thà”  làm nền tảng, chúng tôi hiểu rằng, niềm tin của khách hàng về uy tín, chất lượng và  phong cách thiết kế là sự sống còn của Hãng.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Mười cách tạo phước báu

Hôm nay chúng ta sẽ tự mình nương tựa vào những lời dạy chính yếu của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta hãy nương tựa vào chính mình bởi vì chúng ta là người tự tạo ra nghiệp tốt và nghiệp xấu, và là người tự gặt hái những kết quả hạnh phúc hoặc đau khổ tương ứng với những việc chúng ta đã làm.

Cơ chế tạo ra nghiệp tốt, xấu, hạnh phúc và đau khổ, thiên đàng và địa ngục nằm trong tâm của chúng ta. Tâm là nhà sáng tạo chính. Vì vậy Đức Phật kết luận rằng tâm làm chủ, dẫn đầu các pháp. Tâm là kẻ thực hiện cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình làm. Tâm là vị chủ nhân ra lệnh cho kẻ đầy tớ của mình là thân nói năng và hành động.

Có ba loại hành động hay nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi chúng ta tạo thiện nghiệp, hạnh phúc, sự tiến hóa và thiên đàng sẽ là kết quả theo sau. Ngược lại khi chúng ta tạo nghiệp bất thiện, đau khổ, lo lắng, khổ não và sự thoái hóa sẽ là kết quả theo sau. Sau khi chết, tâm thức của chúng ta sẽ tái sanh vào một trong bốn đọa xứ (apayabhumi) chẳng hạn như địa ngục. Vì vậy, Đức Phật luôn khuyên chúng ta phải nương tựa vào chính chúng ta. Chúng ta không nên đợi một người nào đó tạo hạnh phúc và sự thịnh vượng hoặc thiên đàng hoặc Níp-bàn cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình tạo thiện nghiệp.

Cầu nguyện trước hình ảnh của Đức Phật hay thỉnh các vị Sư ban phúc lành để cầu xin được thành công và thịnh vượng không phải là Giáo pháp của Đức Phật bởi vì Ngài chỉ có thể chỉ ra con đường đưa đến an vui, hạnh phúc và thịnh vượng và con đường đưa đến đau khổ và sự thoái hóa. Lời dạy của Ngài có thể tóm tắt như sau: Tránh làm điều ác, hãy làm điều lành và giữ tâm luôn trong sạch.

Tạo thiện nghiệp hay công đức chẳng hạn như làm từ thiện giống như gửi tiền vào một ngân hàng. Chúng ta càng gửi tiền nhiều chừng nào thì tiền của chúng ta sẽ được tích lũy nhiều chừng nấy. Tiền lãi cũng tăng theo và chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ trở nên giàu có. Ngược lại, nếu chúng ta tạo ác nghiệp, việc này giống như chúng ta mượn tiền ngân hàng, chúng ta phải trả lại cả tiền nợ gốc lẫn lãi. Khoản vay có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta. Những người mắc nợ luôn luôn ở trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn, không giống như những người có tiền gửi trong ngân hàng, những người này luôn tươi cười vì tiền của họ luôn luôn tăng trưởng.

Tạo thiện nghiệp cũng tương tự như vậy, nó cho ta sự an vui, làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Nhưng khi chúng ta tạo bất thiện nghiệp, tâm của chúng ta giống như ngồi trên đống lửa. Chúng ta trở nên lo lắng và bất an. Chúng ta ai cũng có thể thấy được điều này bởi vì có thể nó đang xảy ra trong tâm chúng ta ngay tức thời, trong giây phút này đây, chẳng cần đợi đến kiếp sau. Vì vậy, nếu chúng ta muốn được hạnh phúc và thịnh vượng, muốn được ngủ ngon và không chịu đau khổ, chúng ta chỉ nên tạo thiện nghiệp và tránh tạo bất thiện nghiệp.

Đức Phật dạy cho chúng ta mười cách tạo công đức hay thiện nghiệp:

1. Dana: cho ra một cách rộng rãi, bố thí, cúng dường. Cụ thể cúng dường một trong bốn tứ vật dụng đến Tăng đoàn. Cho mà không mong đợi một sự hoàn trả nào từ người nhận.

2. Sīla: Trì giới, giữ gìn sự trong sạch về mặt đạo đức và luân lý ngăn ngừa một cá nhân không đi trệch ra ngoài con đường Bát Chánh Đạo. Giữ giới cũng giúp cá nhân tự kiềm chế những hành động bất thiện.

3. Bhavana: Trau giồi hay phát triển tâm linh, thiền tập

4. Hồi hướng phước báu cho người thân đã qua đời

5. Tùy hỷ phước báu: Hoan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm

6. Phục vụ người khác

7. Khiêm tốn

8. Chánh kiến

9. Nghe pháp

10. Giảng dạy Giáo pháp

Những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay được gọi là dana hay bố thí. Sau khi chúng ta đã cho ra một vật gì đó tốt và quý giá thí dụ như tiền, chúng ta cảm thấy hài lòng vì chúng ta đã chiến thắng được sự ích kỷ, tham lam và keo kiệt của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến chúng ta có nghĩa là chúng ta tham lam và ích kỷ, chúng ta luôn cảm thấy ham muốn và thèm khát. Bằng cách bố thí, chúng ta có thể khắc phục tâm tham và tự làm cho chúng ta hạnh phúc và thỏa mãn.

Trì Giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hoặc hành động như giết hại, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và uống các chất say, những việc này có thể làm hại chúng ta và người khác. Giữ Giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng, bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta nói dối, lừa đảo hoặc trộm cắp, chúng ta lo sẽ bị bắt và bị trừng phạt.

Thiền tập giúp thanh lọc các phiền não hay kisela như ham muốn, tham ái, sân hận và si mê ra khỏi tâm của chúng ta. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn và đau khổ. Thiền tập giống như giặt áo quần. Để thiền tập đạt được kết quả tốt, chúng ta hãy noi gương Đức Phật và các đệ tử cao thượng của Ngài, chúng ta cần có tâm định (Samadhi) và trí tuệ (panna) giống như chúng ta cần nước và bột giặt cho việc giặt quần áo.

Nhờ phát triển định và tuệ, Đức Phật cuối cùng đạt được sự Giác ngộ và sau đó trở thành một vị Phật, người đã tự mình khám phá ra con đường giải thoát – Pháp – cho chính mình sau một thời gian dài đã bị thế gian lãng quên. Ngài cũng trở thành một A la hán, bậc trong sạch và đáng cúng dường, bậc mà tâm đã giải thoát khỏi các phiền não (kisela), bậc đã loại bỏ tất cả 10 kiết sử (10 sợi dây) trói buộc tâm của chúng ta với vòng sinh tử luân hồi, bậc mà trái tim mình không còn bị ràng buộc bởi các lậu hoặc (asava), và bậc sẽ mãi mãi không còn sự tái sinh. Cùng với sự Giải thoát, Đức Phật cũng nhận ra sự hạnh phúc tột cùng, hạnh phúc vượt trội mọi thứ hạnh phúc trên thế gian này như sự giàu có, địa vị, sự khen ngợi hoặc các dục lạc. Cách duy nhất chúng ta có thể có được hạnh phúc tột cùng này là thông qua việc thực tập để phát triển tâm (bhavana), phát triển định và tuệ cho đến khi tâm nhận ra vimutti hay là sự giải thoát khỏi các hình thức đau khổ (dukkha).

Hồi hướng phước báu đến cho những người đã quá vãng có nghĩa là chia sẻ sự hoan hỷ phát sinh từ việc làm tốt hoặc đúng đắn của chúng ta. Những chúng sanh nhận được sự hồi hướng của chúng ta là những người đã qua đời và tái sinh và cõi giới peta – ngạ quỷ- những chúng sanh thuộc một cảnh giới thấp hơn, đôi lúc có khả năng hiện về với con người. Ngạ quỷ thường được mô tả trong nghệ thuật Phật giáo như là những chúng sinh đói khát với những cái miệng nhỏ như lỗ kim vì vậy chúng không thể nuốt đủ thức ăn để làm dịu cơn đói.

Chúng ta không thể hồi hướng phước báu cho những người đang sống vì họ có thể tự tạo phước báu có thể còn lớn lao hơn những gì chúng ta đang làm cho chính họ. Chúng sanh thuộc cảnh giới ngạ quỷ ngược lại không thể làm được việc này và phải dựa vào những người còn sống làm việc thiện để hồi hướng phước báu cho họ. Những chúng sanh tái sanh vào cõi người và cõi Trời đã tích lũy đủ thiện nghiệp nhằm giữ cho họ được thỏa mãn hoặc hạnh phúc hoặc họ có thể tự mình tạo thêm phước báu nếu họ muốn như vậy. Những chúng sanh tái sanh vào cảnh giới địa ngục cũng không thể nhận được sự hồi hướng phước báu của chúng ta vì họ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi ngọn lửa của sự đau khổ.

Những chúng sanh sống trong cảnh giới ngạ quỷ khao khát chúng ta hồi hướng phước báu cho họ giống như những kẻ ăn xin. Chỉ một chút xíu phước báu mà chúng ta tích lũy được cũng có thể chia cho họ, giống như chúng ta tặng ai một vé xe buýt hay một bữa cơm rẻ tiền. Vậy cũng đủ. Vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì đúng đắn hoặc tốt lành như làm từ thiện và muốn làm một điều gì đó cho những người đã quá vãng như các thành viên trong gia đình của chúng ta, bạn bè, chúng ta có thể hồi hướng phước báu này cho họ. Có thể họ đang đợi.

Đừng mong rằng sau khi chúng ta chết, người khác sẽ chia phước báu cho chúng ta. Cho dẫu họ có làm như vậy thì chúng ta cũng được rất ít. Chúng ta có thể tự tích lũy nhiều phước báu hơn cho chúng ta khi chúng ta đang còn sống như những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay, đến chùa để cúng dường, giữ Giới và nghe Pháp thoại, làm những việc này, chúng ta sẽ nhận được nhiều phước báu hơn những gì mà chúng sanh ở thế giới ngạ quỷ nhận được. Mỗi khi chúng ta cúng dường, chúng ta nên chia phước đến những người đã quá vãng. Nếu họ đang đợi chúng ta chia phước cho họ, họ sẽ nhận được và chúng ta cũng nhận được nhiều phước báu hơn qua việc chia phước này.

Tùy hỷ công đức là hoan hỷ với những ai đã làm những việc đúng đắn hoặc tốt lành. Khi chúng ta bày tỏ sự cảm kích, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỷ. Hành động đúng đắn hoặc tốt lành không làm hại một ai, nó chỉ đem lại sự lợi lạc. Ngay cả nếu như ta không trực tiếp nhận được lợi lạc từ việc làm này, chúng ta cũng không nên cảm thấy ghen tỵ vì đó là một dạng của phiền não chỉ làm cho chúng ta cảm thấy đau khổ. Ngược lại nếu chúng ta hoan hỷ và bày tỏ sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với việc làm tốt đẹp này, chúng ta sẽ hạnh phúc. Hành động đúng đắn hoặc tốt lành giống như sóng trên đại dương cuối cùng rồi sẽ đập vào bờ, không chóng thì chầy lợi lạc cũng sẽ đến với chúng ta. Khi một người trong cộng đồng hành động đúng đắn hoặc tốt lành, toàn thể cộng đồng đó sẽ được lợi lạc vì nó đem lại sự an toàn, yên ổn. Cộng đồng đó sẽ trở thành một cộng đồng tốt và sống an vui. Khi cộng đồng sống trong sự yên ổn, an vui thì chúng ta, những người sống trong cộng đồng đó sẽ được lợi lạc. Vì vậy khi chúng ta nhìn thấy những người có những hành động đúng đắn và tốt lành, chúng ta phải bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ của chúng ta đối với họ.

Phục vụ người khác thì khá rõ rồi, vì vậy không cần phải đi sâu vào chi tiết.

Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm chỉ cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính kiêu ngạo chỉ đưa đến sự sân hận. Nếu chúng ta vẫn cần sự hổ trợ và thiện chí từ người khác và không muốn bị mọi người xa lánh, chúng ta nên tỏ ra khiêm tốn.

Có chánh kiến là hiểu quy luật thiên nhiên (nhân quả) hay chân lý chi phối sự hiện hữu của chúng ta, như attahi attano nadho, chúng ta là nơi nương tựa của chính chúng ta, vì chúng ta chính là người tự làm cho mình hạnh phúc, buồn, tốt, hoặc xấu. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết cách sống sao cho được hạnh phúc và thịnh vượng, vì chúng ta hiểu rằng qua các hành động đúng đắn hoặc tốt lành, chúng ta sẽ được hạnh phúc và nếu chúng ta hành động sai trái hoặc bất thiện, chúng ta sẽ chịu đau khổ.

Nếu chúng ta tin vào quy luật thiên nhiên này và hành động một cách có đạo đức, chúng ta sẽ có được hạnh phúc và kết quả thuận lợi. Nếu chúng ta không tin, nhưng vẫn hành động đạo đức, chúng ta cũng sẽ gặt hái những lợi ích tương tự. Nhưng nếu chúng ta không tin và hành động vô đạo đức, chúng ta chắc chắn sẽ có một kết quả không thuận lợi. Nếu chúng ta tin, chúng ta chắc chắn sẽ không dám hành động sai trái. Những người tin sẽ được hưởng lợi từ quy luật thiên nhiên này trong khi những người không tin sẽ không được hưởng lợi vì họ có khả năng sẽ hành động không đúng đắn.

Bị dẫn dắt bởi các phiền não như giận dữ, tham lam và si mê , họ thường hành động sai trái hoặc xấu ác vì khi họ không tin vào thiên đàng hay địa ngục, không tin vào sự sự tái sinh cũng như không tin vào sự gặt hái những quả của nghiệp của họ trong kiếp sau. Điều này là do những người này có quan điểm sai trái về quy luật thiên nhiên và nó sẽ đẩy họ vào cái vòng bất tận của sự tái sinh và chịu đau khổ bất tận, kết quả từ các hành động bất thiện của họ, do họ không có khả năng loại trừ được sân hận, tham ái và si mê.

Ngược lại, những người có quan điểm đúng về chân lý sẽ biết rằng chính những nghiệp bất thiện của mình tạo ra những hậu quả bất lợi mà tự họ sẽ phải gánh chịu. Họ sẽ hành động đúng đắn và tốt lành bởi vì họ không muốn gặt hái những kết quả không mong muốn. Bằng cách tiếp tục hành động có đạo đức, tâm của họ sẽ dần dần tiến hóa cho đến khi đạt đến cùng một mức mà Đức Phật và các đệ tử cao quý của Ngài đã đạt được.

Nghe Pháp là một kinh nghiệm rất lợi lạc vì Giáo Pháp là giống như ngọn đèn trong bóng tối sẽ xua tan ảo tưởng trong tâm trí của chúng ta đã làm chúng ta mê mờ không thấy được chân lý. Chẳng có lợi ích nào thu được từ việc kết giao với những người lừa dối. Chúng ta thay vào đó nên gắn bó với những người không lừa dối, như Đức Phật và các đệ tử cao quý của Ngài, những người đã thấy được ánh sáng của Giáo pháp và nhờ đó họ biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Nếu chúng ta thường xuyên nghe họ giảng dạy Giáo Pháp, chúng ta sẽ có kiến thức, trí tuệ và cái thấy sâu sắc, chúng giúp cho chúng ta chỉ làm những gì là tốt và đúng và do đó sẽ tạo ra kết quả tốt và thuận lợi. Với những lý do này, nghe nói Pháp là một cách khác để tạo phước báu.

Giảng dạy Giáo Pháp cho người khác là một cách khác nữa để tạo công đức. Nếu chúng ta biết về Giáo pháp, cho dẫu chỉ một chút thôi, chúng ta cũng nên dạy cho người khác. Khi một người nào đó chúng ta biết rơi vào thời kỳ khó khăn và không biết làm thế nào thoát ra khỏi tình trạng khó khăn đó, một vài lời khuyên từ Giáo pháp có thể vô cùng hữu ích, và có thể tạo cho người đó sức mạnh để thực hiện chúng.

Ngày nay, chúng ta thiếu Giáo pháp. Khi gặp khó khăn, chúng ta không biết quay vào đâu để tìm sự hỗ trợ và khích lệ bởi vì chúng ta đã không đi đến các chùa để nghe giảng dạy Giáo Pháp, để rèn luyện và phát triển tâm ý của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta rơi vào khó khăn, chúng ta không biết làm thế nào để đối phó với chúng trong khi thực tế tất cả chúng đều có thể dễ dàng giải quyết việc ấy nếu chúng thể chấp nhận được sự thật rằng bất cứ điều gì nếu sẽ như vậy thì sẽ là như vậy.

Chúng ta phải đối mặt với thực tại. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta sẽ phải trả giá cho nó sớm hay muộn. Nếu chúng ta đã làm một điều gì sai trái, hãy chấp nhận nó và sẵn sàng để đối mặt với những hậu quả. Nếu chúng ta mất mọi thứ, hãy chấp nhận như vậy. Nếu chúng ta nghĩ được như vậy, sẽ không có ai tự tử.

Nhưng ngày nay, khi chúng ta phải đối mặt với kết quả không thuận lợi, chúng ta không biết phải làm gì ngoại trừ suy nghĩ tự hủy hoại mình để thoát khỏi cái kết quả đau khổ, không nhận ra rằng chúng ta chỉ có thể giết chết cơ thể mà thôi. Tâm sẽ tiếp tục đau khổ trong địa ngục. Khi chúng ta được tái sinh trở lại làm một con người , chúng ta sẽ lại tự tử khi chúng ta rơi vào những khó khăn mà chúng ta không thể đối phó với chúng. Đức Phật dạy rằng cứ mỗi lần tự tử theo sau đó sẽ là 500 vụ tự tử khác trong những kiếp sống tương lai của con người bởi vì nó là thói quen được hình thành.

Cách duy nhất để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này là nương tựa vào Pháp và sử dụng nó để đối phó với nghịch cảnh của chúng ta . Sử dụng sự kiên nhẫn, nhẫn nại và khoan dung để đối mặt với vấn đề của chúng ta, cho dẫu vấn đề có nghiêm trọng thế nào đi nữa. Chúng ta không được trốn chạy, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là vào tù, hoặc bị kết án, chỉ cần nghĩ về nó như là hậu quả của nghiệp bất thiện của chúng ta trong quá khứ. Một khi đã thanh toán xong, nó sẽ ra đi mãi mãi.

Hầu hết chúng ta có lẽ nghĩ rằng tạo phước báu là chỉ làm việc từ thiện, trong thực tế có những cách khác để có tạo phước báu. Giống như khi ăn, chúng ta không chỉ ăn cơm thôi, chúng ta còn ăn rau và trái cây. Cơ thể của chúng ta cần năm nhóm thực phẩm để được mạnh mẽ và khỏe mạnh. Tương tự như vậy, tâm của chúng ta chỉ sẽ phát triển nếu chúng ta tu tập mười cách để tạo thiện nghiệp. Vì vậy phận sự của chúng ta là đưa những gì chúng ta nghe ngày hôm nay vào sự thực hành. Sau đó và chỉ sau đó chúng ta mới gặt hái những kết quả thuận lợi đem lại cho chúng ta hạnh phúc và sự thịnh vượng.

Theo: Ten ways to make merits

Người dịch: Pañña Dīpa Tuệ Đăng

Đăng bởi Để lại phản hồi

Sự đánh giá của thị trường về sản phẩm là thước đo chuẩn mực nhất

Lợi nhuận là mục tiêu tối thượng trong kinh doanh, mọi lời hay ý đẹp chỉ để che đậy hành vi tối đa hóa lợi nhuận. Trong bộ kinh tế tư bản Karl Marx đã chỉ rõ điều này, hay nhà kinh tế học Milton Friedmanvai từng đoạt giải Nobel kinh tế cho rằng sự đánh giá của thị trường về sản phẩm là thước đo chuẩn mực nhất.

Sản phẩm Hương Tâm Linh từ cung vua phủ chúa, cho đến người lao động đều cảm thấy hài lòng. Trong một môi trường kinh doanh luôn biến động và cạnh tranh khốc liệt, việc nói đến vấn đề đạo đức, tình cảm dường như thật vô nghĩa trước  những mô hình đường cung, đường cầu, chi phí biên, lợi nhuận biên….

Có rất nhiều các nhà sản xuất trên thế giới  đang từng ngày từng giờ làm việc cật lực để đưa ra những ý tưởng, những sản phẩm  có ích cho xã hội nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Có những người đã được vinh danh và tên tuổi cũng như sản phẩm của họ còn mãi, có những người tên tuổi bị lãng quên dần theo thời gian.

Hiểu được các quy luật kinh tế, nắm giữ  công thức sản xuất bí truyền được lưu giữ hàng nghìn năm thuần Việt, hãng sản xuất Hương Tâm Linh  nỗ lực nhằm tạo ra những sản phẩm mà từ cung vua phủ chúa, cho đến người lao động đều cảm thấy hài lòng khi sử dụng những  dòng sản phẩm của Hương Tâm Linh. Tình yêu nước, thương nòi thật giản dị. Không đao to búa lớn, không khẩu hiệu. Hãy làm điều đơn giản có ích cho xã hội, xã hội sẽ trả công bạn xứng đáng. Tập thể cán bộ công nhân viên nhãn hiệu Hương Tâm Linh luôn một lòng gìn giữ công thức sản xuất bí truyền từ ngàn năm truyền lại và tâm niệm ‘làm thật tốt việc đơn giản để trở nên vĩ đại’.

Chúng tôi khá buồn khi hiện nay trên thị trường có nhiều loại hương/nhang được sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng nhiều hóa chất tạo mùi, đặc biệt là các loại nước hoa rẻ tiền.Các loại hóa chất này khi đốt có thể gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt đối với trẻ em. Nguy hiểm hơn, nếu các tàn của các loại hương/nhang này rơi vào đồ cúng, như hoa quả và đồ ăn, thì khi ăn vào sẽ gây ra những hậu quả khó lường nhưng người tiêu dùng vẫn chưa biết.

Với phương châm đưa yếu tố bảo đảm sức khỏe lên hàng đầu, Hãng Hương  Tâm Linh mang đến sản phẩm hương/nhang an toàn, được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thảo mộc tự nhiên như trầm, thuốc nam, thuốc bắc. Hương  Tâm Linh có mùi thơm đặc biệt, nhẹ nhàng, ấm áp và ít khói.

A.Cách phân biệt hương nhang an toàn từ thảo mộc với hương nhang có tẩm hoá chất độc hại:

Hương nhang an toàn được làm từ thảo mộc:
– Hương thơm tự nhiên, nhẹ nhàng, thanh thoát và sâu lắng, cháy đều và lâu hơn
– Dễ bị mất mùi thơm nếu không cẩn trọng khi bảo quản
– Hít thật sâu và mạnh sẽ thấy mùi thơm  dễ chịu của thảo mộc và không bị sặc
– Đốt hương tâm linh sẽ không bị đau đầu, đặc biệt khi đốt trong nhà kín mùi thơm khiến tinh thần sảng khoái
– Giá trị sức khỏe: An toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng
– Giá cả: Cao hơn hương thông thường.

B. Qui trình sản xuất của Hương Trầm Tâm Linh:

Các loại bột thảo mộc từ các kỳ hoa, dị thảo   được hòa trộn vào với nhau theo công thức gia truyền, để đều bột hơn đồng thời cũng làm các loại tinh dầu thảo mộc được hòa quyện tạo hương thơm đồng nhất. Đây là công đoạn khó và phức tạp nhất. Việc này phải do người có tay nghề và kinh nghiệm đảm nhận. Có loại hương phải cân đong tới vài chục loại thảo mộc, pha trộn với nhau theo tỉ lệ nhất định, pha bột như thế nào hoàn toàn vào kinh nghiệm, cách pha chế. Người làm hương cũng chẳng khác gì thầy lang bốc thuốc ngày xưa.

Tác giả bài viết: Sống trên đời cần một tấm lòng

Đăng bởi Để lại phản hồi

Thương hiệu hàng đầu thế giới làm thay đổi nội dung các bài giảng trong các trường đại học.

Đối với một số người, đẳng cấp của hàng hóa đó là Hương sạch Tâm Linh, Levi’s,  Pepsico, Coca Cola, Mercedes, Heineken, Louis Vuitton hay Gucci. Điểm chung khiến những thương hiệu này nổi tiếng là chúng đều có một bề dày lịch sử ấn tượng, lịch sử của người tạo dựng thương hiệu và lịch sử của những thành công.

Khi bạn biết tới ý nghĩa của ‘Người đem lại hạnh phúc’ của thương hiệu nghìn tuổi Hương sạch Tâm Linh là biểu tượng của “sự kết hợp kỳ diệu giữa truyền thuyết và đời thực” với gương mặt vui vẻ > tinh thần trong sáng, thân hình đầy đặn > thể chất khỏe mạnh, đầu đội mũ quan  > công thành, danh toại, hai tay chắp lễ > một lòng thành kính; nhìn tổng thể nhãn hiệu cũng chính là truyền thuyết thần tài của người Việt cổ.   Mỗi đồng tiền vàng biểu trưng cho một  nguyên liệu chính yếu để sản xuất ra mỗi nén Hương sạch Tâm Linh. Đó chính là lúc bạn tham gia vào câu chuyện của thương hiệu này.

Levi’s

Vào năm 1850, dòng vàng của Califorlia xoay như chong chóng, và mỗi ngày lượng cung rất là ít. Levi Strauss, một người Bavarian nhập cư đã rời New York tới San Francisco chỉ với một chút trợ cấp nhỏ là món hàng khô. Một thời gian ngắn sau chuyến đi của anh ta, một người đào vàng đã muốn biết Ông Strauss sẽ kinh doanh cái gì. Khi đó Strauss nói, anh ta có vải bạt xù xì để căng lều và che xe ngựa, người đào vàng nói: “Chắc anh có mang theo quần chứ!?”. Anh ta nói rằng anh ta không thể tìm được một đôi quần nào đủ bền cả.

Strauss đã thuê người may từ vải lều để làm thành những chiếc quần. Những người thợ mỏ thích nó nhưng họ phàn nàn rằng chúng có thể gây chầy xước. Levi Strauss đã thay thế một loại vải cotton bền từ pháp được gọi là:”serge de Nimes,” và được biết đến với cái tên denim.

Năm 1873, Levi Strauss bắt đầu sử dụng bản thiết túi khâu. Logo cho thương hiệu two-horse được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1886. Thanh màu đỏ gắn liền với túi phía sau bên trái đã được tạo ra vào năm 1936 như là một phương tiện xác định quần jean Levi Strauss ở khoảng cách xa.

Pepsico và Coca Cola

Chủ đề chính là sự phát triển thương hiệu. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại sự thay đổi và chiến lược của hai thương hiệu này trong nhiều năm qua. Tôi đã hiểu được khái niệm cạnh tranh trong thương hiệu từ hai công ty tiêu biểu: Pepsi và Coca Cola. Như tôi nhớ, đã từ rất lâu hai thương hiệu này rất xem thường nhau. Là một khách hàng, tôi không quyết định được bên nào sẽ thắng. Tuy nhiên, kể từ khi tôi quan tâm đến việc thiết kế, tôi đã thấy sự cạnh tranh từ một góc nhìn khác: tôi không ngừng so sánh hai phong cách thiết kế của Coca Cola và Pepsi. Không giống như việc thưởng thức hương vị, trong trò chơi này, luôn có người chiến thắng rõ ràng. Trước khi đó là thương hiệu nào, hãy cũng nhìn lại quá trình phát triển của mỗi thương hiệu, bắt đầu với Pepsi.

Ở mức độ nào đó, Coca Cola và Pepsi luôn giống nhau ở chỗ luôn có những nhân vật đại diện “vui nhộn và trẻ trung”, hai công ty này đã liên tục có những dấu ấn riêng biệt trong nhiều thập lỷ qua. Tổng thể thì Pepsi luôn liên quan đến âm nhạc, sự sôi động và hài hước, trong khi Coca Cola luôn hướng về mặt tình cảm. Quảng các của Coca Cola cho thấy sự yêu thích của mọi người qua 2 cách. Đầu tiên, rất lâu trước khi thương hiệu này trở nên nổi tiếng, Coca Cola đã có hướng đi rất đa dạng. Có thể thấy trong một thời gian dài là một loại quảng cáo “Tôi muốn mua một chai Coca”, tất cả mọi người trên thế giới cùng tham gia vào bài hát Coca Cola. Hơn nữa, Coca Cola đã nhân rộng hình thức này ở các nước khắc thế giới và nó được cho là thương hiệu dễ nhận dạng nhất, kể cả logo (trường hợp thứ hai sau “Ok”) Khi các quảng cáo của Coca Cola không nhắm đến mục tiêu là đa dạng trên toàn thế giới, họ vẫn có một cộng đồng khá mạnh và khắc phục sự khác biệt và khó khăn thông qua việc thể hiện tình yêu với Coke.

Bài học kinh nghiệm Chúng ta có thể học được gì từ những câu chuyện của Coca-Cola và Pepsi? Lúc bắt đầu, thương hiệu là một lĩnh vực thiết kế đầy hấp dẫn, ta thấy được xu hướng thiết kế trong nhiều thập kỷ qua. Coke và Pepsi là những thương hiệu lớn, những thương hiệu tạo ra xu hướng thiết kế. Hơn nữa, xây dựng thương hiệu là một trò chơi đầy nguy hiểm. Mỗi quá trình tiến hóa của thương hiệu có thể bị trùng lập, làm lãng phí của cải, tiền bạc hoặc làm giảm giá trị trong mắt người tiêu dùng. Cả Coca Cola và Pepsi đều định vị thương hiệu theo những cách khác nhau trong nhiều thập kỷ qua. Cả hai đều tìm thấy câu trả lời là sự đơn giản hóa, loại bỏ những yếu tố không cần thiết. Pepsi đã thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng và hướng thương hiệu theo một hướng hoàn toàn mới, thậm chí còn thay đổi cấu trúc cơ bản và nhận diện thương hiệu của họ.

Mặc dù một số thích hướng đi mới này, phần lớn trên các phương tiện truyền thông, blog và các câu hỏi dành cho Pepsi đều dành cho biểu tượng cũ. Sau bài học thay đổi biểu tượng truyền thống, Coca Cola đã trở lại và dùng thương hiệu gốc của mình. Họ nghĩ rằng mọi người sẽ thấy được giá trị cốt lõi của sản phẩm Coke và phóng đại bằng cách bỏ những thứ khác đi. Kết quả làm dấy lên sự yêu thích của mọi người dành cho Coke, một loạt giải thưởng thiết kế và khen ngợi từ tạp chí, blog và các phương tiện truyền thông khác nhau. Như chúng ta có thể thấy, tái định vị một thương hiệu, thậm chí là việc đơn giản hóa không hề dễ dàng. Những thương hiệu theo sau Coke và Pepsi đã học được bài học đó. Tropicana, một nhãn hiệu của Pepsi đã nhận được phản ứng nhanh chóng và tiêu cực từ việc thay đổi bao bì mới và nó cũng làm ảnh hưởng đến sản phẩm ngay lập tức.

Những thương hiệu trên nguồn cảm hứng bất tận cho những giảng viên đứng trên bục giảng của các trường đại học nổi tiếng thế giới khi giảng dạy về kinh tế xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại. Thông qua quan sát những thương hiệu này chúng ta có thể nhận thấy rằng: Mỗi một thương hiệu là một bài giảng mẫu mực trong kinh doanh mà bất cứ học viên kinh tế nào muốn lập nghiệp đều phải đọc và tìm hiểu cách làm của họ.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Thương hiệu HƯƠNG TÂM LINH tuyển đại lý độc quyền.

Hãng sản xuất HƯƠNG TÂM LINH hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hương, nhang, nến cao cấp  theo công thức bí truyền làm nghề Hương Trầm, chúng tôi luôn tự hào về chất lượng hương đã được khẳng định vượt thời gian trải qua hơn 4 đời….

Hiện nay, chúng tôi chuẩn bị đưa ra thị trường dòng sản phẩm mới ” Lấy cảm hứng từ mùi hương thơm của người Việt cổ làm từ các vị thuốc Nam”.

Bởi vậy, chúng tôi đang cần những nhà phân phối có tiềm năng để đưa những sản phẩm của công ty phát triển trên toàn khu vực hoạt động.

+ Mô tả công viêc:

– Làm nhà phân phối độc quyền cho dòng sản phẩm của công ty trên toàn tỉnh.

– Tìm kiếm thị trường cho dòng sản phẩm của công ty tại các cửa hàng, đại lý, siêu thị bán buôn và lẻ trên địa bàn.

– Tự tuyển nhân viên quản lý và giám sát trong địa bàn hoạt động, mở rộng thị trường và tăng doanh số cho dòng sản phẩm của công ty.

Quyền lợi:

– Hưởng phần trăm hoa hồng, công ty trích trả trên tổng doanh số mà các nhà phân phối đạt được.

– Nếu đã là một nhà phân phối độc quyền của một tỉnh, bạn sẽ là người đứng đầu cho dòng sản phẩm của công ty tại tỉnh đó, và sẽ có nhiều quyền lợi nếu thị trường được bạn phát triển vững mạnh.

– Sẽ không có nhà phân phối thứ 2, quyền lợi được hưởng tuyệt đối.

Mọi chi tiết xin gửi về: 

Email: huongtamlinh.vn@gmail.com

Web: https://huongtamlinh.vn

Điện thoại: 0949 22 55 66

Đăng bởi Để lại phản hồi

Giá trị cảm xúc vô hình luôn hiện hữu mỗi khi bạn cầm một nén Hương Tâm Linh

Bên cạnh những giá trị hữu hình, dễ nhìn thấy khi sử dụng Hương Tâm Linh: mùi hương thơm ngọt, nhẹ nhàng, dễ chịu của thảo mộc chính yếu, lưu giữ mùi thơm trong không gian lâu thì những giá trị cảm xúc vô hình luôn hiện hữu mỗi khi bạn cầm một nén Hương Tâm Linh dâng lên bề trên.

Giá trị cảm xúc thật khó diễn đạt bằng lời chính xác, một cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn, hướng thiện, an bình, thành kính, trầm bổng theo làn khói truyền tải ý nguyện thỉnh cầu của con cháu với bề trên, tổ tiên. Những giá trị Chân – Thiện – Mỹ là kim chỉ nam xuyên suốt thời gian từ khi thành lập của Hãng, đúng như di nguyện của Ông tổ nghề Hương Tâm Linh đã di huấn cho thế hệ kế tục, đồng hành cùng non sông Đại Việt.

Những sản phẩm mới do nhà sản xuất Hương Tâm Linh đưa ra thị trường đều được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình đến nỗi mà chỉ cần nhìn vào logo thương hiệu thôi, ngưới ta có thể hình dung ra sự sang trọng, sự tinh tế, tính đẳng cấp, hoặc những cá tính đặc trưng của nó. Người ta mơ ước, mong muốn được sở hữu nó. Hệ thống nhận diện bao gồm logo một vị quan nhân phúc hậu, vui vẻ, tông màu vàng và đỏ nổi bật, bao bì sang trọng, được bày bán trong các cửa hàng lớn  góp phần làm tôn vinh những giá trị vô hình và hữu hình của sản phẩm và nhà sản xuất, giúp nhận diện thương hiệu được dễ dàng, nổi bật khi đứng cạnh những sản phẩm khác.

Thương hiệu là một thành phần phi vật thể nhưng lại là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Điều dễ nhận thấy  khi mà các sản phẩm ngoại nhập từ Nhật, Thái Lan tiệm cận với tiêu chuẩn chất lượng của Hương Tâm Linh đến mức độ rất khó có thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích công dụng thì thương hiệu Hương Tâm Linh là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. Thương hiệu Tâm Linh nói lên sự tin tưởng và sự an toàn.

Tác giả: CEO HƯƠNG TÂM LINH

Đăng bởi Để lại phản hồi

Đẳng cấp người dẫn đầu thị trường

Hương Tâm Linh được  thừa nhận là công ty dẫn đầu thị trường trong ngành Hương/Nhang. Đơn vị sản xuất có thị phần lớn nhất trên thị trường sản phẩm liên quan và thường đi trước các công ty khác trong việc nâng cao chất lượng, thay đổi giá, đưa ra sản phẩm mới, phân chia phạm vi và cường độ xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Người dẫn đầu có thể được hay không được các đối thủ cạnh tranh khâm phục hay kính nể, nhưng  đều thừa nhận vai trò khống chế của Hương Tâm Linh.

Hương Tâm Linh là một điểm chuẩn để định hướng đối với các đối thủ cạnh tranh, một công ty để thách thức,
noi theo hay né tránh.

Hương Tâm Linh luôn đứng trước thách thức bị các nhãn hiệu khác chiếm giữ vị trí số một. Để giữ vững vị trí tiên phong trên thị trường hương cao cấp, Hương Tâm  Linh  luôn  phải tìm cách  tăng tổng nhu cầu thị trường. Mặt khác, công ty cố gắng tăng thị phần của mình, cho dù quy mô thị trường không thay đổi. Điều quan trọng nhất, công ty phải bảo vệ thị phần hiện tại của mình bằng cách phòng thủ cơ động.

Phòng thủ cơ động được vận dụng nhiều nhất là theo đuổi chiến lược bảo vệ tích cực lãnh địa hiện tại của mình. Trong phòng thủ cơ động người dẫn đầu trải rộng lĩnh vực của mình ra những vùng lãnh thổ mới mà sau này có thể trở thành những trung tâm phòng thủ và tiến công. Hương Tâm Linh đầu tư vào những vùng lãnh thổ mới  thông qua việc chuyển trọng tâm từ sản phẩm cơ bản  sang  nghiên cứu và phát triển công nghệ sản phẩm mới gắn liền với nhu cầu thị trường chuyên biệt đó. Những hoạt động này có ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với công ty vì nó tạo ra cho công ty khả năng hoặc là tiến công liên tục hoặc là tung ra những đòn trả đũa bất ngờ đối với những đối thủ sử dụng ‘tiểu xảo’ để cạnh tranh.

Nguyên tắc về mục tiêu (theo đuổi một mục tiêu xác định rõ ràng và có thể đạt được) và nguyên tắc tập trung (dồn sức của mình vào yếu điểm của đối thủ cạnh tranh). Mục tiêu trong ngành hương/nhang quá rộng lớn. Vấn đề tâm linh không phải là một nhu cầu giản đơn mà là cả một loạt những nhu cầu,  việc mở rộng liên tục thị trường, đa dạng hóa sản phẩm  sẽ làm phân tán nguồn lực của các đối thủ  trên thị trường trọng yếu và khi các đối thủ đã mệt mỏi cũng là lúc Hương Tâm Linh sẽ đưa ra những sản phẩm Hương tốt hơn nhưng giá không thay đổi tại những thị trường trọng yếu.

Tác giả; CEO Hương Tâm Linh

Đăng bởi Để lại phản hồi

Gìn giữ bản sắc dân tộc, Thương hiệu Hương Tâm Linh được lưu truyền mãi trong dân gian

Tiếp nối truyền thống, kinh nghiệm dân gian và các bậc tiền nhân về hàng ngàn loại thảo mộc làm nhang. Hương Tâm Linh đã kết hợp cùng các phòng nghiên cứu thực vật trong và ngoài nước xây dựng lên nền tảng các công thức sản xuất chuỗi sản phẩm của Hương Tâm Linh.

Mỗi loài thảo mộc sinh trưởng tại một vài địa phương nhất định, khí hậu, thổ nhưỡng mỗi nơi khác nhau sẽ kết tụ tạo nên ra tinh dầu mang đặc trưng của vùng thổ nhưỡng đó.

Để tạo ra một nén hương thơm cần phải hiểu rõ tính sinh hóa hàng ngàn loại thảo mộc, phải biết chọn nắng để phơi, tăm nhang phải biết xử lý để vừa đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng là đậu tàn nhưng không độc hại.

Đơn cử, khi xưa các bậc tiền nhân thường sử dụng Trầm để làm nguyên liệu, thực ra trầm hương được hình thành đặc biệt từ cây dó bầu, dân gian có đồn rằng hương trời bay theo gió đã đáp xuống những cây bị thương hay bị hư, lâu ngày những cây này sẽ trở thành cây trầm hương.

Cây dó bầu có nhiều hình thù xấu xí, bị hư hại do các tác động của môi trường, thiên nhiên làm cây bị mục nát hoặc khô cằn. Cây dó bầu có tên khoa học là Aquilaria trong quá trình phát triển cây bị một số trường hợp nào đó bị những tổn thương làm cây bị nhiễm bệnh và tích tụ nên một dạng nhựa rồi sau đó lan ra khắp cây làm các phân tử bị biến đổi nên cây có rất nhiều màu sắc, hình thù và hương thơm. Từ đó hình thành nên Trầm hương mà nhiều người mong muốn sử dụng như ngày nay. ( Cây dó bầu là cội nguồn hình thành nên cây Trầm tốt và Kỳ nam ), Trầm hương có lượng dầu rất cao thường là >25% nên có mùi thơm đặc biệt và nhất khi khi đốt. Trầm hương chính hiệu hoặc cao cấp thì thường có lượng dầu đạt 60-80% nên rất quý hiếm.

Đứng trước việc nguyên liệu khan hiếm, cũng như giá thành lên đến hàng trăm triệu/kg mà không có mà mua khiến CEO Hương Tâm Linh hiện tại nhiều đêm mất ngủ. Tìm lại tài liệu còn lưu giữ trong tàng kinh các của Hãng, CEO Hương Tâm Linh vô cùng ngạc nhiên trước một trang tài liệu bằng gỗ ghi lại lời di huấn của CEO Hương Tâm Linh đời thứ nhất – Người đã tìm ra công thức pha trộn các loài thảo mộc để tạo một mùi thơm vượt trội mùi Trầm, Người viết; sau này người hữu duyên sẽ nắm giữ công thức đó. Công thức đươc chia ra thành nhiều phần và truyền lại trong dân gian, chỉ người nào một lòng thành kính gìn giữ bản sắc dân tộc, có đức tính hiếu học, hướng thiện thì  sẽ gặp được.

Lời di huấn đó như một bổ đề toàn học khiến hàng trăm CEO Hương Tâm Linh đời sau cất công tìm kiếm, nghiên cứu và thường mỗi đời CEO Hương Tâm Linh đều để lại một kiệt tác lưu giữ cho muôn đời sau.

Trong một lần tiếp xúc làm việc với chuyên gia Nhật bản, họ đánh giá mùi thơm của Hương Tâm Linh có thể nói là tinh hoa của nhân loại, giữ gìn được truyền thống từ thửa xa xưa xã hội loài người khi mà con người phát minh ra lửa.

Tác giả; CEO Hương Tâm Linh

Nguồn; huongtamlinh.vn

Đăng bởi Để lại phản hồi

Người xưa sản xuất hương sạch, hương hữu cơ như thế nào?

Hương sạch Tâm Linh xin trích một phần Quy trình  sản xuất hương sạch, hương hữu cơ từ thời xa xưa mà cha ông ta đã để lại cho thế hệ chúng ta hiện nay.

1.      Nước được sử dụng trong khi trộn bột phải là nước mưa.
2.      Khu vực sản xuất hương được quét dọn sạch sẽ,  cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như các trục đường giao thông…
3.      Không sử dụng  các hóa chất tạo mùi, tạo màu.
4.      Không sử dụng chất dẫn cháy
5.      Không sử dụng máy móc trong suốt quá trình từ xay thuốc cho đến khi ra sản phẩm cuối cùng.
6.      Các thiết bị như máy sấy, lò sấy  được sử dụng trong sản xuất hương hóa chất hiện nay  không được người xưa sử dụng. Tất cả sản phẩm đều được phải phơi nắng tự nhiên.
7.      Các dụng cụ đã dùng trong sản xuất phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng
8.      Người thợ  phải  ghi chép cẩn thận chi tiết từng loại thảo mộc để kiểm tra mùi khi ra sản phẩm cuối cùng.
9.      Người thợ phải vệ sinh thân thể, quần áo sạch sẽ trước khi bước vào khu sản xuất.
11.  Các loại thảo mộc phải tuân thủ đúng quy trình hái lượm theo mùa, vụ, thời tiết.
12.    Khi sản phẩm đã hoàn thiện thì người thợ phải đốt thử vào buổi sáng sớm tinh mơ hoặc đêm trong phòng kín để tự mình cảm nhận mùi thơm xem đã đạt hay chưa.
13.  Người thợ luôn phải giữ tâm hồn trong sáng, trạng thái tinh thần vui tươi, sảng khoái để cảm nhận tiết trời mới có thể pha chế tỷ lệ các loại thảo mộc có trong bài bài thuốc một cách phù hợp.
14.  Một người thợ lành nghề trước khi về già phải tìm ra được người trẻ kế cận để truyền thụ lại công thức mà đời trước đã truyền lại, người được truyền thụ lại công thức bí truyền đó bắt buộc phải là người có tấm lòng trung thực, cẩn thận.

Theo: CEO Hương Tâm Linh
Đăng bởi Để lại phản hồi

Khách hàng sai cũng là đúng, không tranh luận với khách hàng.

“Khách hàng luôn đúng, khách hàng là thượng đế” – nguyên tắc đơn giản ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai làm được đến nơi đến chốn. Trên thực tế, bí quyết coi khách hàng là thượng đế không hề mới mẻ mà đã được áp dụng thành công trong nhiều ngành trên thế giới. Ví dụ tiêu biểu trong đó là Hương Tâm Linh, hãng sản xuất hương, nhang lâu đời bậc nhất Việt Nam.

Hiện Hương Tâm Linh  có hơn 100 nhà phân phối cấp 1 hoạt động tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua, bất
chấp sự giảm tốc của các cơ sở sản xuất hương, Hương Tâm Linh vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng 300,2% doanh số trong quý IV/2016.

Đặt khách hàng lên trên hết Việc coi khách hàng là thượng đế vốn đã được nhiều công ty áp dụng trong chiến lược kinh doanh của mình nhưng hiếm có công ty nào thực hiện được tốt như Hương Tâm Linh. Bằng chứng là công ty thường xuyên đứng đầu thương hiệu được khách hàng hài lòng nhất.

Tất cả các nhân viên của Hương Tâm Linh đều biết một quy tắc được ghi trong sách hướng dẫn, đó là tự động đánh giá để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất cho hãng.

Theo đó, không có một quy tắc cứng nhắc nào được ghi trong sách hướng dẫn nhân viên của Hương Tâm Linh, thay vào đó các nhân viên sẽ phải linh động đánh giá tình hình nhằm đảm bảo khách hàng nhận được những trải nghiệm tốt nhất.

Ví dụ như Hương Tâm Linh giao hàng một thùng hương vòng cho khách nhưng thùng hàng bị ướt do trời mưa ngoài khiến chúng bị hỏng. Mặc dù lỗi không thuộc về Hương Tâm Linh mà là khách hàng bảo quản không, nhưng hãng sẵn sàng giao một thùng hàng mới cho khách trong vòng 1 ngày nếu bị phàn nàn.

Một ví dụ khác là khi khách hàng đến một gian hàng của Hương Tâm Linh để tìm một sản phẩm, nhân viên sẽ mang ra khoảng 5 sản phẩm tương tự để họ lựa chọn dù vị khách đó chỉ cần 1 sản phẩm.

Thậm chí, một nguyên tắc nữa khá phổ biến tại Hương Tâm Linh là chấp nhận bất cứ gói hàng trả lại nào của khách mà không được chất vấn và điều này khiến ngày càng nhiều người ưa thích sử dụng Hương Tâm Linh.

Rõ ràng, Hương Tâm Linh đã có sự kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn giữa tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng lẫn sự tự giác của nhân viên trong việc duy trì tiêu chuẩn đó. Để đạt được thành công đó, Hương Tâm Linh
không chỉ có sự khắt khe trong việc đào tạo nhân viên mà còn cả trong khâu tuyển dụng.

Theo đó, công ty chỉ tuyển dụng những nhân viên có tính cách nhẫn nại, tốt bụng, kiên trì và đủ sức chiều được những yêu cầu khó khăn từ phía khách hàng. Đây là điểm khá đặc biệt của một hãng sản xuất Hương, nhang – ngành vốn cần nhiều lao động phổ thông theo truyền thống.

Thêm vào đó, việc Hương Tâm Linh trao quyền tự chủ cho nhân viên cũng là một yếu tố gia tăng năng suất cũng như giữ gìn chất lượng sản phẩm. Hương Tâm Linh đào tạo nhân viên theo những kịch bản cực kỳ phức
tạp và khó đoán trước nhằm bắt họ linh động ứng biến để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thay vì bị động áp dụng những nguyên tắc cứng nhắc.

Cụ thể, Hương Tâm Linh không chỉ dơn giản đưa những quy tắc cho các nhân viên và bắt họ học thuộc. Cái mà công ty muốn là những nhân viên của họ tự động suy nghĩ trên phương diện cảm thụ của khách hàng, qua đó tự động tiêu chuẩn hóa cách ứng xử để duy trì chất lượng.

Tác giả; Phó giám đốc sản xuất Hương Tâm Linh

Đăng bởi Để lại phản hồi

Hương Tâm Linh: Lặng lẽ dâng cho đời những kiệt tác sống mãi cùng năm tháng

Khi tiếp quản vị trí thuyền trưởng chèo lái con thuyền Hãng sản xuất Hương Tâm Linh vượt qua cơn bão cơ chế thị trường, từ một xưởng sản xuất có ba nhân viên, Hương Tâm Linh đã nhanh chóng phát triển thành một đế chế hùng mạnh gồm hơn 100 cửa hàng khắp Việt Nam với hàng triệu sản phẩm được bán ra mỗi ngày trong các dịp lễ, tết. Để làm được điều đó, trước hết phải kể đến công của vị CEO nhãn Hiệu Hương Tâm Linh đam mê hương vị thảo mộc cổ truyền dân tộc.

Không chỉ làm Hương mà là một trải nghiệm trong thế giới hàng trăm vị thuốc Nam

Theo lẽ thường, một con người sinh ra trong một gia đình học thức và tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng sẽ cố gắng thi vào công chức để tìm một tương lai ổn định. Nhưng đó không phải là con đường mà CEO nhãn hiệu Hương Tâm Linh lựa chọn, mọi người thân trong gia đình đều ngăn cản anh khi lựa chọn từ bỏ con đường nghiệp quan trường mà gia đình đã dọn sẵn để phát triển nhãn hiệu Hương Tâm Linh chứ danh một thời đất Kinh Thành.

Ba năm sau khi làm nhân viên cho Hương Tâm Linh, trong chuyến công du khắp mọi miền đất nước Việt Nam để tìm nguyên liệu sản xuất, CEO nhãn hiệu Hương Tâm Linh bị mê hoặc bởi hương vị đậm đà của một loài cây tưởng chừng như rất tầm thường. Giấc mộng đem mùi thơm truyền thống của những thế hệ tiền bối Hương Tâm Linh để lại, kết hợp với loài những thảo mộc mới tạo ra một mùi thơm mang đậm nét văn hóa, ý nguyện của người Việt luôn được các thế hệ CEO Hương Tâm Linh gìn giữ, phát huy. Khi sử dụng một sản phẩm bất kỳ của Hương Tâm Linh, người tiêu dùng có cảm giác gần gũi và thân thiện, thanh thoát là cầu nối thiêng liêng giữa trời và đất.

Thất bại để thành công

Để vực dậy hãng sau cơn địa chấn ‘hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng’ bung ra thị trường, lấn khiến cổ đông và giới truyền thông choáng váng: đóng tất cả các cửa hàng, đại lý hiện tại, đào tạo lại nhân viên, thiết kế lại sản phẩm khiến Hương Tâm Linh mất hơn 1 năm vắng bóng trên thị trường, thiệt hại hàng chục tỷ doanh thu, chưa kể việc các đối thủ tranh nhau nhảy vào chế giễu: “Hóa ra, Hương Tâm Linh chưa đạt đến chất lượng như quảng cáo mà cần phải được đào tạo lại”. Tuy nhiên, CEO Hương Tâm Linh cho rằng việc dũng cảm nhận ra lỗi và bắt tay vào sửa chữa lúc này là cần thiết để giải quyết tận gốc vấn đề mà lẽ ra họ phải giải quyết từ lâu. Hương Tâm Linh đặt ra những tiêu chí cho mình và cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm, rằng nếu sản phẩm này không đủ tốt, chúng tôi thà vứt đi chứ không đưa nó cho khách hàng.

Đến nay sản phẩm Hương Tâm Linh đã xuất hiện khắp nơi trên mọi miền đất nước, được những đại lý nâng niu như những sản phẩm chủ lực của cửa hàng để giữ chân khách hàng. CEO Hương Tâm Linh thật sự nhiều lần đã bật khóc khi nhìn thấy sản phẩm Hương Tâm Linh được sử dụng trong các lễ nghi trọng đại của mọi gia đình Việt Nam và tự nhủ trong lòng cần phải nỗ lực hơn nữa để tạo ra những sản phẩm mà mỗi sản phẩm phải là những kiệt tác hòa quyện kỳ hoa dị thảo Việt Nam, xứng đáng là truyền nhân mà những vị tiền bối đã giao phó.

Tác giả bài viết: Hương Tâm Linh

Nguồn tin: traiphieu.com