Thời gian Đại Tiệc Tứ Phủ trong năm

Hương Tâm Linh xin giới thiệu lịch, thời gian Đại Tiệc Tứ Phủ trong năm:

-Tháng Giêng:

Ngày 6/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10/1: Tiệc Quan Hoàng Bát Nùng
Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên
Ngày 17/1: Tiệc Cô Tân An
Ngày 20/1: Ngày Nhà Trần Ra Quân

– Tháng hai:
Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông
Ngày 3/2: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt Trần Quốc Tảng
Ngày 6/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang
Ngày 14/2: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15-16/2: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Ngày 24/2: Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu
Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên Đại Tướng Quân

– Tháng ba:
Ngày 2/3: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ
Ngày 3/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày
Ngày 7/3: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang
Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân

– Tháng tư:
Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
Ngày 12/4 : Tiệc Chúa Thác Bờ
Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương

– Tháng năm:
Ngày 5/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa
Ngày 7/5: Tiệc Trần Triều Vwong Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
Ngày 10/5: Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng
Tiệc Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên
Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân
Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kì Cùng

– Tháng sáu:
Ngày 1/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh
Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn
Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và Đản Nhật Cô Bơ Bông
Ngày 16/6: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang
Ngày 24/6: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng
Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải

– Tháng bảy:
Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ – Đại Tiệc Tinh Tuyên Quang
Ngày 7/7: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
Ngày 12/7: Tiệc Mẫu Tuyên Quang
Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hoá
Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
Ngày 20/7:Tiệc Bà Chúa Kho Bắc Ninh

– Tháng tám:
Ngày 3/8: Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 6/8: Tiệc Mẫu Đền Ghênh Nguyên Phi Ỷ Lan
Ngày 10/8: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
Ngày 20/8: Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc Linh Từ
Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thoải Phủ Đồng Bằng Linh Từ

– Tháng chín:
Ngày 2/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn
Ngày 4/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
Ngày 9/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường
Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng
Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục Cung Nương
Ngày 28/9: Tiệc Trền Triều Quốc Mẫu Nguyên Từ Phu Nhân

-Tháng mười:
Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An

-Tháng mười một:
Ngày 1/11: Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão
Ngày 10/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát

-Tháng mười hai:
Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên
Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Đức Ông Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chú

Next Post

Ý nghĩa Lễ giao thừa còn gọi là lễ trừ tịch

T3 Th1 1 , 2019
Ý nghĩa Lễ giao thừa còn gọi là lễ trừ tịch