Đăng bởi Để lại phản hồi

Khái niệm bản sắc văn hoá

 Khái niệm bản sắc văn hoá

    Trong những năm gần đây, cùng với khái niệm văn hoá, các tác giả còn quan tâm đến một khái niệm gần gũi nữa là bản sắc vẫn hoá. Bản sắc văn hoá được đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu khác nhau về văn hoá Việt Nam. Nhưng cho tới nay khái niệm này hầu như vẫn chưa tìm được sự đồng thuận cao độ. Nhìn chung các tác giả đều cho rằng, bản sắc văn hoá là những nét đặc sắc nhất, độc đáo nhất của nền văn hoá, một số tác giả lại cho rằng bản sắc văn hoá phải là những nét đẹp đẽ nhất, tinh hoa nhất của một nền văn hoá.

Khái niệm bản sắc văn hoá

    Xét từ phương diện từ nguyên thì bản có nghĩa là cơ bản, bản chất; sắc là màu sắc, sắc thái. Bản sắc chính là những gì đặc trưng nhất, căn bản nhất của một sự vật, hiện tượng, nó chính là cơ sỏ để phân biệt sự việc hiện tượng đó với những sự vật hiện tuợng khác khác loại và cùng loại. Như vậy, bản sắc văn hoá phải là những nét đặc trưng, độc đáo và cơ bản nhất để nhận diện một nền văn hoá và để phân biệt nền văn hoá này với một nền văn hoá khác.

    Như vậy, mốỉ quan hệ giữa bản sắc văn hoá với nền văn hoá đó chính là mối quan hệ giữa phạm trù cái chung và cái riêng. Bản sắc văn hoá là cái chung nhất, cơ bản nhất của một nền văn hoá, mọi yếu tố nằm trong bản sắc của một nền văn hoá đều thuộc về chính nền văn hoá đó, nhưng không phải mọi yếu tô” của nền văn hoá đều nằm trong bản sắc của nó. Tuy nhiên, bản sắc ván hoá cũng phải có đồng cấu trúc với nền văn hoá mà nó đại diện. Chính vì lý do này mà cho tối nay, nhiều tác giả khi nghiên cứu về bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam đều cho người đọc cảm giác là nghiên cứu về chính văn hoá Việt Nam và chưa phân biệt rành mạch được đâu là văn hoá và đâu là bản sắc của nền văn hoá đó. Một sô tác giả khác lại đi tìm những yếu tô riêng biệt, độc đáo của nền văn hoá không giông với bất cứ nền văn hoá nào như bản sắc của nó, và đã thất vọng cho là nếu vậy thì văn hoá Việt Nam không có bản sắc rì họ không tìm thấy trong nền văn hoá Việt Nam một yếu tô” nào đặc trưng riêng biệt khác với tất cả các nền văn hoá khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.