Hay nói cách khác, văn hoá dân tộc chính là một bộ phận cấu thành để nhận diện một dân tộc. Theo quan niệm về bản sắc trên đây thì bản sắc dân tộc phải là những đặc trưng, cơ bản và độc đáo để nhận diện một dân tộc và phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Theo định nghĩa của UNESCO về văn hoá và trong diễn văn của ông Tổng Giám đốc UNESCO Federico Mayor tại lễ phát động.


    Thập kỷ thế giới phát triển vãn hoá mà chúng tôi đã trích dẫn trên đây thì, văn hoá của một dân tộc chính là nhũng đặc trưng để nhận diện dân tộc đó về diện mạo xã hội. Cộng đồng người vốn đặc trưng và phân biệt với các sinh vật khác bằng chính diện mạo xã hội của mình, tức là văn hoá, vì vậy văn hoá là bộ phận cấu thành quan trọng nhất trong việc nhân diện một dân tộc. Bên cạnh dấu hiệu nhận diện về mặt xã hội thì một dân tộc còn được nhận diện theo đặc điểm hình thái, đó chính là dấu hiệu để nhận diện một dân tộc về khía cạnh tự nhiên như tộc người, chủng người với những đặc trưng về vóc dáng màu da, màu tóc… Như vậy, bản sắc dân tộc là một khái niêm rộng hơn, bao trùm hơn khái niệm bản sắc văn hoá dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc chính là phần cốt lõi của một bộ phận quan trọng cấu thành nên bản sắc một dân tộc.


Định nghĩa về bản sắc dân tộc
    Để có thể phân định rõ những khái niệm vừa bàn luận, chúng tôi mô hình hoá nội hàm và mối quan hệ của chúng như những hình tròn đồng tâm có bán kính khác nhau:
  1. Vòng tròn thứ nhất, trong cùng biểu thị cho bản sắc văn hoá dân tộc, là hạt nhân thể hiện những cái cốt lõi nhất, bản chất nhất, độc đáo nhất của nền văn hoá dân tộc;

  2. Vòng tròn thứ hai biểu thị cho nền văn hoá dân tộc, bao gồm cả những đặc điếmmang tính bản sắc và những đặc điểm không mang tính bản sắc, đó là các hiện tượng văn hoá đã bị mai một hay còn bảo lưu, hoặc đang hình thành, hoặc du nhập từ bên ngoài vào trong quá trình phát triển của văn hoá.

  3. Vòng tròn thứ ba biểu thị cho dân tộc và bản sắc dân tộc, nó bao gồm văn hoá dân tộc như một hoạt động sông đặc trưng về mặt xã hội và các đặc điểm về hình thái như đặc trưng về mặt tự nhiên của dân tộc.