Chúng tôi xin trích lược nguồn gốc xuất xứ logo Hương Tâm Linh được ghi lại trong tài liệu cổ của Hãng. ……………”Trên cương vị là người có quyền cao nhất Hãng sản xuất Hương sạch Tâm Linh nhưng tôi vẫn trăn trở một điều mà người tiền nhiệm đã […]